Friday, August 9, 2013

Panalangin para sa Jubileo DominikoPANALANGIN PARA SA JUBILEO DOMINIKO

Panginoon Diyos,
Ikaw ang Simula, 
ang Salita, 
ang Magpakailanman.

Ikaw ang nagpunla 
sa iyong alagad at aming amang 
si Santo Domingo
ng butil ng kabanalan at natatanging pagtawag 
para magpahayag ng iyong Magandang Balita 
sa ikaliligtas ng mga kaluluwa.
Bukambibig niya ay Ikaw, O Diyos –
Kausap sa dasal, paksa sa pag-uusap.

Kami ay kanyang mga kapatid, 
kami ay tumutugon din, 
tumatahak sa landas ng pananampalataya.

Ngayong aming ginugunita at pinagdiriwang 
ang ika-walong-daang-taon 
ng aming pagiging Pamilyang Dominiko,
- Busugin kami sa biyaya 
ng iyong Salita at Sakramento; 
- Pag-alabin sa aming puso 
ang ningas ng iyong Banal na Pag-ibig;
- Puspusin kami sa hininga 
ng Espiritu ni Kristong Muling Nabuhay;
- Panatiliin kaming
Matatag sa aming panata,
Magiliw sa aming pagbabahagi,
Totoo sa aming pagpapahayag
ng Salitang-naging-Tao
sa mundo, lalo na sa maralita;
Tapat sa Iyong Pananahan sa amin,
At sa Pagsasabuhay namin sa Iyo.

Ito ang aming dasal, 
sa tulong ni Maria, 
sa ngalan ni Hesus.

Siya Nawa.

No comments:

Post a Comment